Úplné pravidlá reklamnej spotrebiteľskej akcie „Akcia s Royal Crown Colou“

(ďalej tiež „akcia“)

 

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel spotrebiteľskej akcie. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej akcie na propagačných materiáloch. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Prevádzkovateľ a organizátor akcie

Prevádzkovateľom akcie je spoločnosť Kofola a.s., so sídlom Rajecká Lesná súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, Slovenská republika, IČO 36 319 198, DIČ SK2020141519, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, odd: Sa, vložka č.: 10342/L (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Organizátorom akcie je WMC Praha, a.s., so sídlom: Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO: 26509954, DIČ: CZ26509954, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7532 (ďalej len „organizátor“)

2. Termín konania akcie a miesto konania akcie

Akcia prebieha výhradne na území Slovenskej republiky v období od 1. 11. 2017 00:00:00 hod. do 26. 12. 2017 23:59:59 hod. (ďalej len „miesto konania akcie“) (ďalej len „obdobie konania akcie“).

Akcia je na účely vyhodnotenia časti akcie o týždenné výhry rozdelená na jednotlivé akciové obdobia, a to:
1. Akciový týždeň prebieha od 1. 11. 2017 00:00:00 hod. do 7. 11. 2017 23:59:59 hod.
2. Akciový týždeň prebieha od 8. 11. 2017 00:00:00 hod. do 14. 11. 2017 23:59:59 hod.
3. Akciový týždeň prebieha od 15. 11. 2017 00:00:00 hod. do 21. 11. 2017 23:59:59 hod.
4. Akciový týždeň prebieha od 22. 11. 2017 00:00:00 hod. do 28. 11. 2017 23:59:59 hod.
5. Akciový týždeň prebieha od 29. 11. 2017 00:00:00 hod. do 5. 12. 2017 23:59:59 hod.
6. Akciový týždeň prebieha od 6. 12. 2017 00:00:00 hod. do 12. 12. 2017 23:59:59 hod.
7. Akciový týždeň prebieha od 13. 12. 2017 00:00:00 hod. do 19. 12. 2017 23:59:59 hod.
8. Akciový týždeň prebieha od 20. 12. 2017 00:00:00 hod. do 26. 12. 2017 23:59:59 hod.
(ďalej jednotlivo len „akciový týždeň“)

Akcia je na účely vyhodnotenia časti akcie o mesačné výhry rozdelená na jednotlivé akciové mesiace, a to:
1. Akciový mesiac prebieha od 1. 11. 2017 00:00:00 hod. do 30. 11. 2017 23:59:59 hod.
2. Akciový mesiac prebieha od 1. 12. 2017 00:00:00 hod. do 26. 12. 2017 23:59:59 hod.
(ďalej len jednotlivo „akciový mesiac“)

Na účely vyhodnotenia časti akcie o hlavnú výhru sa za obdobie, za ktoré sa táto časť vyhodnocuje, považuje celé obdobie konania akcie, teda obdobie od 1. 11. 2017 00:00:00 hod. do 26. 12. 2017 23:59:59 hod.

3. Výrobky zapojené do akcie

Do akcie sú zapojené výhradne produkty prevádzkovateľa akcie: Royal Crown Cola Classic 250 ml a Royal Crown Cola Slim 250 ml (ďalej len „Produkty“). Na spodnej strane viečka Produktu je umiestnený osemmiestny unikátny akciový kód (ďalej len „unikátny kód“).

4. Účastníci akcie

Účastníkom akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s doručovacou adresou a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá potvrdí svoj súhlas s pravidlami tejto akcie a splní jej podmienky (ďalej tiež len ako „účastník“ či „účastník akcie“).

5. Účasť na akcii

Účastník sa zapojí do akcie tak, že:

a) v období konania akcie navštívi webovú adresu: www.royalcrowncola.sk (ďalej tiež ako „akciový web“);

b) na stránke akciového webu vyplní do tam umiestneného registračného formulára:
– svoje meno, priezvisko
– svoju e-mailovú adresu
– telefónne číslo
– heslo
a potvrdí svoj súhlas s pravidlami akcie vrátane udelenia súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami (ďalej len „registračný formulár“);

c) následne riadne a úplne vyplnený registračný formulár odošle v období konania akcie pomocou funkčnosti formulára do akcie.
d) Riadnym doručením registračného formulára v období konania akcie organizátorovi bude účastníkovi vytvorený na webových stránkach akcie www.royalcrowncola.sk jeho individuálny používateľský účet (ďalej len „používateľský účet“), pomocou ktorého sa môže do akcie zapájať a prostredníctvom ktorého môže do akcie vkladať ním nazbierané unikátne kódy z Produktov. Každý účastník môže mať len jeden používateľský účet.

6. Mechanika

Akcia spočíva v zbieraní unikátnych kódov z viečok Produktov účastníkom a následnom ukladaní uvedených kódov na používateľský účet účastníka, resp. ich prihlasovaní do akcie na akciovom webe.

Viečka z Produktov starostlivo uschovajte!!!

Každý unikátny kód z viečok Produktov je možné do akcie prihlásiť, resp. nahrať do akcie prostredníctvom používateľského účtu účastníka len raz, resp. bude akceptované iba jeho prvé prihlásenie, s tým že na jeho opakované zadanie už nebude braný zreteľ. Prvým použitím v akcii je unikátny kód zneplatnený.

Okamihom riadneho prihlásenia jedného unikátneho kódu do akcie je účastník raz zaradený do akcie, resp. raz do príslušného akciového týždňa a zároveň aj raz do príslušného akciového mesiaca podľa okamihu, v ktorom bol unikátny kód riadne prihlásený do akcie prostredníctvom používateľského účtu účastníka, tak aj raz do časti akcie o hlavnú výhru. Rozhodujúci je čas doručenia prihlásenia unikátneho kódu evidovaný organizátorom.

Jeden unikátny kód účastníka tak predstavuje jednu účasť účastníka na akcii, čím viac ich účastník do akcie prihlási, tým sa jeho šance na výhru zväčšujú.

Výhercovia z radov prihlásených účastníkov budú určení žrebovaním.

Časť akcie o týždenné výhry:

Okamžite po ukončení príslušného akciového týždňa bude zo všetkých účastníkov, ktorí sa riadne zapojili do akcie a v príslušný akciový týždeň prihlásili do akcie aspoň jeden unikátny kód prostredníctvom svojho používateľského účtu, organizátorom vyžrebovaných 5 výhercov – 1 kusa týždennej výhry.

Žrebovanie výhercov jednotlivých týždenných výhier prebehne tak, že:
– najskôr bude vyžrebovaný 1 výherca 1 ks výhry – dámska alebo pánska barmanská zástera
– následne bude vyžrebovaný 1 výherca 1 ks výhry – digitálny fotoaparát Fujifilm Instax Mini 9
– následne bude vyžrebovaný 1 výherca 1 ks výhry – reproduktor GPO Retro westwood speaker
– následne bude vyžrebovaný 1 výherca 1 ks výhry – dámsky mestský batoh Volta
– následne bude vyžrebovaný 1 výherca 1 ks výhry – luxusná holiaca súprava Mühle Vivo, Pure Badger
– a nakoniec bude vyžrebovaných 5 náhradníkov, ktorí v prípade, že niektorý z výhercov nesplní podmienky pre získanie výhry, nastúpi na jeho miesto v poradí, v akom boli vyžrebovaní.

Časť akcie o mesačné výhry:

Okamžite po ukončení príslušného akciového mesiaca budú zo všetkých účastníkov, ktorí sa riadne zapojili do akcie a v príslušný akciový mesiac prihlásili do akcie aspoň jeden unikátny kód prostredníctvom svojho používateľského účtu, organizátorom vyžrebovaní 2 výhercovia – 1 kusa mesačnej výhry.

Žrebovanie výhercov jednotlivých mesačných výhier prebehne tak, že:
– najskôr bude vyžrebovaný 1 výherca 1 ks výhry – bicykel Adriatica Week End 26
– a následne bude vyžrebovaný 1 výherca 1 ks výhry – hojdacie kreslo Craften wood – tíkové drevo
– a nakoniec budú vyžrebovaní 2 náhradníci, ktorí v prípade, že niektorý z výhercov nesplní podmienky pre získanie výhry, nastúpia na jeho miesto v poradí, v akom boli vyžrebovaní.

Časť akcie o hlavnú výhru:

Okamžite po ukončení akcie bude zo všetkých účastníkov, ktorí sa riadne zapojili do akcie v období jej konania, resp. prihlásili do akcie v období jej trvania aspoň jeden unikátny kód prostredníctvom svojho používateľského účtu, organizátorom vyžrebovaný 1 výherca – 1 kusa hlavnej výhry, a to zájazdu do USA. Organizátor takisto vyžrebuje náhradníka, ktorý v prípade, že výherca nesplní podmienky pre získanie výhry, nastúpi na jeho miesto.
O priebehu žrebovania bude vždy vyhotovený písomný protokol.

Účastník sa môže do akcie zapojiť opakovane, vždy však prihlásením nového unikátneho kódu do akcie, a to prostredníctvom svojho používateľského účtu.

Vyhrať v akcii môže účastník opakovane, vždy však iba maximálne raz jeden druh výhry v priebehu každého akciového týždňa a každého akciového mesace – teda maximálne môže vyhrať jednu týždennú výhru počas každého akciového týždňa. V prípade opakovaného vzniku nároku na výhru rovnakého druhu výhry tento jeho ďalší nárok zaniká a na jeho miesto bude vyžrebovaný náhradník.

Výherca bude o akejkoľvek výhre v akcii informovaný na e-mailovej adrese, ktorú uviedol v rámci registrácie do akcie, a to obratom po vyhodnotení jednotlivých častí akcie (týždňové výhry, mesačné výhry), resp. úplnom skončení akcie.

V prípade, že sa účastník stane výhercom v akcii, bude teda vyžrebovaný ako výherca týždňovej výhry, mesačnej výhry alebo hlavnej výhry, ako výherca príslušného druhu výhry je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od okamihu doručenia oznámenia o výhre zaslať e-mailom na adresu www.royalcrowncola.sk svoje kompletné kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu). V prípade, že účastník tieto údaje v stanovenej lehote nezašle, nárok na jeho výhru zaniká a na miesto účastníka nastúpi vyžrebovaný náhradník.

Organizátor si vyhradzuje právo požadovať od účastníka, ktorý bol vyžrebovaný ako výherca ktorejkoľvek výhry v zmysle týchto pravidiel, predloženie viečok Produktov s unikátnymi kódmi, s ktorými sa účastník zapojil do akcie, najmä v prípade podozrenia na nesplnenie pravidiel akcie. Pokiaľ účastník nedoloží na výzvu organizátora v stanovenej lehote príslušné viečka s unikátnymi kódmi, stráca nárok na výhru. Dbajte preto, prosím, na zvýšenú pozornosť pri odosielaní zásielky s viečkami.

7. Výhry

Týždenné výhry:
8 ks dámska alebo pánska barmanská zástera v hodnote 12/ 24 euro
8 ks fotoaparát Instax v hodnote 88 euro
8 ks reproduktor v hodnote 112 euro
8 ks dámsky batôžtek v hodnote 144 euro
8 ks luxusná holiaca súprava v hodnote 108 euro

Mesačné výhry:
2 ks bicykel v hodnote 288 eur
2 ks hojdacie kreslo v hodnote 411 eur

Hlavná výhra:
1× poukaz na zájazd na juh USA pre jednu osobu v hodnote 2.800 euro od cestovnej agentúry TravelUSA s.r.o. Zájazd si výherca vyberie z aktuálnej ponuky uvedenej cestovnej agentúry.

– Platnosť poukazu je 1 rok od jeho vydania a v tejto lehote je aj nutné zájazd realizovať. Zájazd je nutné v tomto kontexte realizovať do 31. 1. 2019. Ďalšie podmienky uplatnenia poukazu sú uvedené priamo na ňom, s tým, že zároveň s poukazom budú výhercovi odovzdané aj pokyny na jeho uplatnenie.

– Čerpanie hlavnej výhry sa riadi podmienkami cestovnej agentúry TravelUSA s.r.o.

– Výherca hlavnej výhry si musí zaistiť oprávnenie na vstup na územie USA na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť, a je povinný si ho zaistiť pred odletom do USA.

– Výherca tiež zodpovedá za zdravotný stav svoj a stav osoby, ktorá ho prípadne sprevádza, a berie na seba všetku zodpovednosť spojenú s cestou do zahraničia okrem zodpovednosti, ktorú znáša cestovná agentúra Travel USA s.r.o. Organizátor ani prevádzkovateľ nepreberajú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a ujmy účastníkov zájazdu vzniknuté v mieste realizácie výhry.

– Žiadny zo subjektov podieľajúcich sa na akcii nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za škodu, či už na zdraví, alebo majetku, spôsobenú účastníkom zájazdu alebo za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorú účastníci zájazdu utrpia počas zájazdu.

8. Odovzdanie výhier

Výhry budú v lehote 30 dní od overenia nároku na výhru zaslané na adresu výhercu uvedenú pri registrácii do akcie alebo poskytnutú účastníkom v odpovedi na oznámenie o výhre, prostredníctvom spoločnosti PPL, prípadne budú odovzdané osobne. Voľba spôsobu odovzdania výhry náleží organizátorovi.

V prípade, že sa výhercu nepodarí kontaktovať a doručiť mu výhru na ním uvedenú kontaktnú adresu, zaniká nárok výhercu na získanie výhry. Prevádzkovateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier v prípade zmeny adresy, ktorú výherca neoznámi včas.

Prevádzkovateľ ani organizátor nie sú zodpovední za meškanie, poškodenie, stratu alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou, ani za nedoručenie výhry v prípade neprítomnosti výhercu na doručovacej adrese oznámenej výhercom. Pokiaľ výherca nebude zastihnutý, bude informovaný o možnosti náhradného doručenia. Pokiaľ výherca neposkytne potrebnú súčinnosť pre doručenie výhry podľa podmienok PPL, stráca nárok na výhru a taká výhra bude ponúknutá vyžrebovanému náhradníkovi.

Prevádzkovateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. Účastník si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bola vyžrebovaná a bude vydaná. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry v akcii nie je možné reklamovať u prevádzkovateľa ani organizátora, všetky reklamácie je povinný výherca uplatniť priamo u dodávateľa výhier.

Vyhodnotenie a vyhlásenie akcie robí prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami.

Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, než je pravidlami stanovená. Akékoľvek vymáhanie výhier alebo účasti na akcii právnou či súdnou cestou je vylúčené. V prípade sporu či nejasností náleží právo rozhodovania prevádzkovateľovi.

9. Osobné údaje

Účasťou na súťaži dáva každý účastník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., zákonom č. 147/2001 Z.z. a zákonom č. 351/2011 Z.z. v platnom znení, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, prihlasovacích údajov do súťažnej stránky, prípadne ďalších údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto akcii, s cieľom preverenia jeho platnej účasti na akcii, realizácie výhry v akcii a na ďalšie obchodné a marketingové účely Prevádzkovateľa, a to na obdobie 2 rokov; takisto s ich zverejnením v rozsahu meno, priezvisko a názov obce v oznamovacích prostriedkoch, reklamných, propagačných a ďalších marketingových materiáloch Prevádzkovateľa, facebookovom profile a na webovej stránke Prevádzkovateľa a na stránke royalcrowncola.sk. Účastník zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a na účely vyššie uvedené spracúvané aj prostredníctvom tretích osôb poverených Prevádzkovateľom, najmä Organizátorom akcie. Prevádzkovateľ je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať aj ďalšie osobné údaje účastníka. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník berie na vedomie, že osobné údaje budú spracúvané automatizovane, systematicky a manuálne. Účastník si je vedomý svojich práv podľa zákona č. 122/2013 Zz.., t. j. najmä práva prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a ďalej najmä ak zistí alebo sa domnieva, že správca spracúva jeho osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä pokiaľ sú jeho osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, môže požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie alebo môže požadovať, aby Prevádzkovateľ odstránil takto vzniknutý stav a osobné údaje zablokoval, urobil opravu, doplnenie alebo ich likvidáciu. Pre prípad, že účastník bude od Prevádzkovateľa požadovať likvidáciu alebo zablokovanie osobných údajov, ktoré správcovi poskytol, má taká požiadavka okamihom doručenia Prevádzkovateľi za následok vylúčenie účastníka z ďalšej účasti na súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, ak bude doručený pred jej odovzdaním. Účastník súčasne berie na vedomie, že od účinnosti Nariadenia o ochrane osobných údajov (25. 5. 2018) má takisto ďalšie v tomto nariadení podľa článku 12 – 23 uvedené práva vrátane práva na prenositeľnosť údajov a práva na námietky proti priamemu marketingu.

 10. Ďalšie ustanovenia

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyrovnať prípadnú zrážkovú daň z výhier, pokiaľ zo zákona jej uhradenie vyplýva.

Prevádzkovateľ ani organizátor nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami, ani za technické problémy, ktoré môžu byť spôsobené v priebehu akcie (najmä za fungovanie webových stránok).

Účastník svojou registráciou v akcii vyjadruje svoj súhlas s pravidlami akcie a zaväzuje sa ich plne a bezvýhradne dodržiavať.

Z akcie sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k prevádzkovateľovi alebo organizátorovi alebo s nimi prepojeným osobám, a ich príbuzní v pokolení priamom, manžel/manželka alebo registrovaný partner, súrodenec. Z akcie sú vylúčení všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám.

Z akcie sú ďalej vylúčené osoby, ktoré neuvedú všetky požadované údaje, a osoby, ktoré neudelia súhlas s týmito pravidlami a súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadne akýmkoľvek iným spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám. Ďalej sú z akcie vylúčené osoby, ktoré sa budú snažiť narušiť alebo narušia akýmkoľvek spôsobom technický systém akcie, a to aj bez preukázania úmyslu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posúdiť, ktorý účastník sa dopustil snahy o zneužitie alebo narušenie technického systému akcie. Takisto sa výhra neodovzdá v prípade, že prevádzkovateľ alebo organizátor zistí alebo bude mať odôvodnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov.

O nezaradení a vylúčení z akcie rozhoduje s konečnou platnosťou, bez uvedenia dôvodu či stanovenia náhrady, prevádzkovateľ (popr. organizátor so súhlasom prevádzkovateľa).

V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcom túto akciu a týchto úplných pravidiel, platí text týchto pravidiel.

Prevádzkovateľ ani organizátor akcie nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s používaním výhier či v súvislosti s účasťou na akcii. Všetky náklady spojené s účasťou na akcii či v súvislosti s čerpaním výhry nesú účastníci samostatne. Výherca má právo na deklarovanú výhru iba v tom rozsahu, v akom mu vyplýva z týchto podmienok a ktorá mu bola odovzdaná, nemá právo na žiadne ďalšie plnenie od prevádzkovateľa ani organizátora akcie.

Prevádzkovateľ, popr. organizátor so súhlasom prevádzkovateľa, si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky sporné otázky týkajúce sa tejto akcie podľa vlastného uváženia. O výhrach v akcii konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje prevádzkovateľ. V prípade pochybností o splnení podmienok akcie jednotlivými účastníkmi ležia dôkazné povinnosti na účastníkovi.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť, a to bez akejkoľvek náhrady. Zmena pravidiel je účinná odo dňa zverejnenia zmeny na www.royalcrowncola.sk

Na výhry nie je právny nárok.
Výhry vyobrazené v reklamných materiáloch sú ilustratívne, nemusia, čo sa týka farebnosti a motívu, zodpovedať zaslanej výhre. Výherca nemá nárok na výber veľkosti a motívu príslušnej výhry.

Úplné pravidlá akcie sú zverejnené na internetových stránkach prevádzkovateľa www.royalcrowncola.sk

Dodatok k pravidlám

Dňa 5.12.2017 došlo k nasledujúcej zmene pravidiel v odseku 7. Výhry:

Hlavná výhra:
1× poukaz na zájazd na juh USA pre jednu osobu v hodnote 2.600 euro od cestovnej agentúry TravelUSA s.r.o. Zájazd si výherca vyberie z aktuálnej ponuky uvedenej cestovnej agentúry.